Altra College Waterland low res 100
Waterland College

Aanmelden

iHub onderwijs (voorheen Altra College) biedt voortgezet speciaal onderwijs. We geven les op verschillende niveaus. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden.

Speciaal onderwijs is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf niet aanmelden bij iHub onderwijs. Het samenwerkingsverband beslist wat de beste plek is voor een leerling. Als het samenwerkingsverband vindt dat een leerling het beste terecht kan op het speciaal onderwijs, geven ze een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Met deze verklaring kan een leerling aangemeld worden voor het Altra College.

De samenwerkingsverbanden in de regio’s waar iHub onderwijs actief is zijn:
Amsterdam
Amstelland en de Meerlanden

Waterland

Zaanstreek

Intakecommissie

Het zorgteam op Waterland College (voorheen Altra College Waterland) bestaat uit een intern begeleider, ambulante hulpverlening van Altra Thuis en Op School (ATOS) en een schoolpsycholoog. Het zorgteam dient als intakecommissie, bij de aanmelding wordt er zorgvuldig gekeken naar de meest geschikte plek en wordt er besproken welke begeleiding er nodig is. Daarbij kan gedacht worden aan begeleiding vanuit de mentor, het zorgteam of vanuit (externe) ketenpartners.

Kennismakingsgesprek
Voordat een leerling aangemeld wordt, is er de mogelijkheid om langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Ouders/opvoeders en de aangemelde leerling kunnen de school komen bezichtigen en bespreken of een plaatsing wenselijk en/of mogelijk is.

Werkwijze aanmelden
Wanneer een leerling definitief wordt aangemeld, vragen we ouders/verzorgers om een aantal formulieren in te vullen. We vragen de huidige school om het dossier naar ons op te sturen, waarna er door de intakecommissie een dossieranalyse wordt uitgevoerd. Vervolgens maakt de leerling een nulmeting, waardoor we goed zicht krijgen op de leervorderingen en eventuele achterstanden.

Als we alle informatie binnen hebben en een gedegen plan en advies kunnen opstellen, nodigen we u uit voor een intakegesprek met de schoolpsycholoog. In het intakegesprek wordt samen met ouders/verzorgers en de leerling het OPP (Ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Dit gebeurt op basis van de dossierinformatie, de nulmeting en natuurlijk in samenspraak met ouders en de leerling.

Voor aanmeldingen gedurende het schooljaar start er standaard een ATOS traject, om uit te zoeken welke extra begeleiding de leerling en ouders nodig hebben. Voor aanmeldingen bij de start van het schooljaar wordt dit in de intakecommissie en het intakegesprek besproken.

De meeste aanmeldingen bij iHub onderwijs zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.

Meer informatie
Om een afspraak in te plannen of om meer informatie op te vragen, kunt u een mail sturen naar: aanmeldenACW@altra.nl. Ook wanneer er overleg gewenst is over een aanmelding, bijvoorbeeld vanuit scholen of hulpverleningsinstanties, kunt u contact opnemen via dit mailadres.