Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

DSC 9090

Aanmelden bij scholen van iHub onderwijs in Noord-Holland

Voor het aanmelden van een leerling op één van onze scholen van iHub onderwijs in Noord-Holland gelden de volgende stappen.

Lees eerst alle stappen voordat u het aanmeldingsformulier invult en toestuurt.


Let op voor een aanmelding bij Meiberg College (voorheen Altra College Bleichrodt): wij kunnen geen plaatsingsgarantie bieden en stellen een wachtlijst op. Wanneer er ruimte is, geven wij voorrang aan leerlingen uit het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Let op:

 • Amsterdamse leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet onderwijs, worden door de basisschool aangemeld in ELK. 
 • Voor leerlingen die al naar een VSO-school cluster 4 gaan, neemt u vóór aanmelding telefonisch contact opnemen met het Aanmeldbureau iHub onderwijs Noord-Holland. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur op 088 - 911 31 31.
 • Aanmelding van zij-instromers en schoolverlaters voor het schooljaar 2024-2025 dienen wij uiterlijk vrijdag 7 juni 2024 te ontvangen. Ouders en betrokken onderwijspartijen ontvangen vóór de zomervakantie 2024 schriftelijk bericht of het kind wel of niet geplaatst kan worden op een school van iHub onderwijs. Deze beoordeling is alleen mogelijk op basis van een compleet dossier en een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
 • Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen ons eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.

Stap 1: aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

U heeft in overleg met de huidige school van uw kind besloten om een aanmelding te doen voor speciaal onderwijs. Alle kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs, hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De huidige school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband.

In deze uitzonderingsgevallen vraagt iHub onderwijs de TLV aan voor uw kind:

 • Uw kind is niet ingeschreven op een school.
 • Uw kind stapt over van basisonderwijs (BAO, SBO, SO) naar voorgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Stap 2: de leerling aanmelden bij iHub onderwijs

Klik (ná het lezen van alle stappen) onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen vragen wij wie het gezag heeft over de leerling. Dit doen wij omdat wij de aanmelding uitsluitend in behandeling kunnen nemen wanneer alle gezaghebbenden instemmen met de aanmelding. Het aanmeldformulier moet dan ook ondertekend zijn door alle gezaghebbende(n). Als het nodig is, gaat iHub onderwijs na of er een tweede gezaghebbende is. Wij vragen daarvoor een uittreksel van het Openbaar Gezagsregister op bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl.

Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangen u en de huidige school een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Stap 3: de huidige school levert gegevens aan

De huidige school levert de onderstaande documenten bij ons aan. Dit doen zij op een beveiligde manier. De school die u opgeeft in het aanmeldformulier krijgt hierover een automatische mail.

Voor alle leerlingen:

 • Kopie van aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van Toelaatbaarheidsverklaring
 • Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
 • Rapport huidig schooljaar
 • Indien aanwezig:
  • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met of zonder een formele DSM-classificatie;
  • Rapportage hulpverlening;
  • Intelligentieonderzoek;
  • Dyslexieverklaring of verklaring van een andere leerstoornis.

Aanvullend voor zij-instromers (vanaf een andere VO-school):

 • Aanwezigheidsoverzicht huidig schooljaar
 • Eind/overgangsrapport
 • Meest recente rapport. Indien aanwezig: ook het rapport van het vorige schooljaar.

Aanvullend voor basisschoolverlaters:

 • Onderwijskundig rapport (Oki-doc)
 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlaters onderzoek voor leerlingen vanuit het SBO
 • Schooladviesformulier

De school kan het dossier beschikbaar maken voor iHub onderwijs via Overstap Service Onderwijs (OSO). Met eventuele vragen kunnen zij terecht bij aanmelden.onderwijsnh@ihub.nl.

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding

iHub onderwijs onderzoekt of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek is. Dit onderzoek duurt 6 tot 10 weken en is een wettelijke termijn. De vakantieweken tellen mee in deze termijn. 

Dit betekent dat aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar uiterlijk rond de meivakantie gedaan dienen te worden.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de plaatsingsmogelijkheden

U ontvangt een brief over de plaatsingsmogelijkheden. Als wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school als u een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, ontvangt u ook een brief met toelichting.

Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen het eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.