Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

BERGSE VELD HORIZON LOW RES 49
Bergse Veld School + BeO

BeO-klas

De Bergse Veld School heeft een Behandel en Onderwijs-klas, kortweg BeO-klas, waarin kinderen die uitvallen in het regulier onderwijs en thuis (dreigen) komen te zitten, een nieuwe start maken. In de BeO-klas staat het weer opdoen van succeservaringen centraal binnen de schoolse context, maar met ondersteuning van jeugdhulp. Het einddoel van de BeO-klas is het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind.

Een passende plek houdt in dat kinderen zichzelf kunnen zijn en tegelijkertijd tot leren en ontwikkelen komen. Het gaat er bij een passende plek om, dat de omgeving aansluit bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind. Een passende plek kan bijvoorbeeld worden gevonden binnen het reguliere onderwijs, het speciaal basisonderwijs of een behandelingsplek. Het doel dat professionals tot slot nastreven, is om te kijken naar het gedrag achter het gedrag, waarbij wordt gefocust op gewenst gedrag.

De leerlingen

De BeO-klas biedt plek aan 12 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De kinderen zijn uitgevallen in een reguliere onderwijssetting vanwege hun eigen problematiek, vaak in combinatie met systeemproblematiek. Ze zitten thuis of dreigen thuis te komen zitten.

Het onderwijsaanbod

In de BeO-klas worden onderwijs en zorg op maat geboden aan kinderen. Dat houdt in dat de onderwijsbehoeften, onderwijsmogelijkheden, stimulerende en belemmerende factoren en de uitstroomverwachting van het kind het onderwijsaanbod bepalen. Het uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken van professionals. Professionals van de BeO-klas werken samen met het hele systeem waar het kind onderdeel van is. Gedurende de plaatsing wordt gezamenlijk het schoolperspectief bepaald.

In de BeO-klas wordt gewerkt met een vast team van een leerkracht, twee pedagogisch medewerkers en een creatief therapeut. Hierdoor zien de kinderen elke dag dezelfde vertrouwde gezichten. Met dank aan deze specialistische begeleiding kunnen de kinderen het beste uit zichzelf halen.

Het behandel- en onderwijsaanbod binnen de BeO-klas is altijd gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Er wordt door professionals uitgegaan van de sterke kanten, kwaliteiten en talenten van het kind. Op deze wijze wordt geprobeerd beperkingen en belemmeringen te compenseren waardoor ieder kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Gedurende de schooldag wordt er door de leerkracht en pedagogisch medewerkers gewerkt aan het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. Er wordt geleerd om sociale regels te herkennen, te begrijpen en toe te passen in de praktijk. 

Kinderen leren dat hun gedrag invloed heeft op wat anderen denken en voelen. Daarnaast bieden de professionals leerlingen handvatten om tijdens conflicten oplossingsmogelijkheden toe te passen.

Creatieve therapie

Wanneer kinderen binnen de BeO-klas worden geplaatst, beginnen zij zo snel mogelijk met creatieve therapie. Ieder kind volgt deze vorm van therapie één uur in de week. Het doel van de creatief therapeut is het kind helpen met het uiten van emoties en het verwerken van ingrijpende ervaringen. Binnen deze vorm van therapie wordt gewerkt met beeldende materialen, zoals tekenen, schilderen en klei. 

Er wordt een behandelplan opgesteld waarin de hulpvraag, problematiek en doelen worden beschreven. Ook komen hierin de uitgevoerde activiteiten tijdens de sessies in te staan, waarbij het doel van elke sessie wordt genoteerd. 

Aanvullende therapieën die aangeboden worden binnen de Bergse Veld School zijn: paardentherapie, Cesar therapie, logopedie en schoolverlaterscoaching.

Fasemodel

De balans zorg/onderwijs verschuift tijdens het traject; van in het begin meer aandacht voor zorg naar meer aandacht voor het onderwijs aan het einde van het traject.