Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Schats Zuid low res 110
Schats School Zuid + BeO De Pauwen

Introductie

Schats School Zuid (voorheen Mr. Schats Zuid) is een basisschool voor speciaal onderwijs, cluster 4 in Rotterdam Zuid. Kinderen die door gedrag (autisme, ADHD, hechting etc.) vastlopen in het reguliere onderwijs, krijgen bij ons extra aandacht en ondersteuning. We kijken naar de onderwijsbehoeften van de kinderen: wat heeft een kind nodig om tot leren te komen? Door deze aanpak doen kinderen succeservaringen op en gaan zij leren weer leuk vinden.

Ook draagt dit bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Volgens ons is dat de basis waarop een kind kan bouwen aan zijn ontwikkeling. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen leert een kind om te gaan met zijn omgeving. Schats School Zuid gaat ervan uit dat ieder kind dromen, talenten en mogelijkheden heeft. In een professioneel veilig pedagogisch klimaat met veel structuur en voorspelbaarheid, werken we aan de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen en aan kennisoverdracht.

Naast speciaal onderwijs hebben wij ook een Behandel- en Onderwijsgroep ‘De Pauwen’ voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben. In deze groep zijn rust, orde en regelmaat erg belangrijk. Behandeling staat in eerste instantie voorop, waarna geleidelijk aan naar onderwijs wordt toegewerkt. Wanneer de doelen zijn behaald, wordt samen met de ouders in de commissie voor de begeleiding gekeken welke vorm van onderwijs passend is. Met de juiste begeleiding halen we het beste uit uw kind.

Onze klassen

Op Schats School Zuid geven we les aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ieder kind is van zichzelf nieuwsgierig en wil leren. Door verschillende omstandigheden kan een kind zich soms minder goed concentreren en verliest het het plezier om te leren. We willen bereiken dat leerlingen weer graag naar school gaan.

Binnen onze school werken we met zogenoemde klimaten. We hebben een klimaat voor kinderen die meer in zichzelf zijn gekeerd (internaliserend), of die juist drukker zijn en voor leerlingen die moeite hebben zowel met gedrag als met leren (externaliserend).

We zetten ons onderwijs in voor een terugkeer naar het reguliere basisonderwijs of doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Soms kan het voor een leerling beter zijn om de schoolloopbaan af te maken binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs. In gesprek met de ouders komen wij tot een ontwikkelplan. De meeste leerlingen stromen na groep 8 door naar praktijkonderwijs of naar het VMBO.

Leerstofaanbod

Schats School Zuid werkt met dezelfde methoden als het reguliere onderwijs. Ook wij bieden de kerndoelen aan. Alleen de manier waarop dit gebeurt, is soms anders. Wij kijken hierbij naar de onderwijsbehoefte van de kinderen; wat heeft het kind nodig om tot leren te komen. Dat kan betekenen dat de inhoud wordt aangepast aan de vaardigheden van de leerling. Leren leren maakt hiervan onderdeel uit. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en werken met het programma KWINK. Verder gebruiken we chromebooks en elke klas heeft een digibord.

Methoden

Op onze school werken onze leerlingen met de Trotsbox. Dat is een programma waarin leerlingen zelf hun leerprogramma en resultaten in de klas bijhouden. Twee keer in het jaar presenteren de kinderen hun Trotsbox aan de klas en hun ouders.

Ouders in de school

Samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk. Wanneer een kind een goede samenwerking ervaart, heeft dit een positief effect op het leren. We zullen u regelmatig uitnodigen voor gesprekken op school. Ook zijn er kijkmiddagen voor ouders. Hierbij maken de leerlingen een programma dat zij laten zien aan de ouders. Een voorbeeld hiervan een gezamenlijke sportmiddag. Verder hebben wij een actieve ouderraad en hebben ouders zitting in de MR.

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
  • groep 1 t/m 8