IHUB Schreuder Quackstraat low res 30
Schreuder College De Quackstraat

Instromen in leerjaar 1 (schoolverlaters / PO-VO)

U wilt uw kind aanmelden bij het Schreuder College De Quackstraat.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding
 • Belangrijke datums voor het aanmelden
 • Voorrangsregels
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure
 • Aanmeldformulier

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel 0800 - 4567899. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding

U heeft met de huidige school van uw kind besproken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) past bij uw kind. Het samenwerkingsverband is betrokken bij deze keuze.
In het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO ziet u welk samenwerkingsverband verbonden is aan uw woonplaats.

Overstaproute Koers VO
Op de onderstaande schoollocaties volgen wij het aanmeldproces van de Overstaproute van Koers VO. Meer informatie vindt u via: Overstaproute voor Ouders - Koers VO.

 • Schreuder College De Villeneuvestraat
 • Schreuder College De Quackstraat
 • Schreuder College Taborstraat

Bent u geïnteresseerd in Schreuder College De Quackstraat? Dan bent u als ouder(s)/opvoeder(s) met uw kind van harte welkom op één van onze open dagen. Deze staan op de website onder onze agenda vermeld. 

Belangrijke datums voor het aanmelden

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw kind aanmelden voor een onderwijsplek in het eerste leerjaar voor schooljaar 2024-2025. 

Op 1 april 2024 starten wij de toelatingsprocedure. We raden u aan om uw kind vóór 1 april 2024 aan te melden. Dit vergroot de kans op een onderwijsplek voor uw kind en de voorrangsregels zoals u hieronder kunt lezen gelden dan. Ook start dan de lotingsprocedure van de Overstaproute. Wij kunnen niet garanderen dat er een onderwijsplek beschikbaar is, omdat we mogelijk meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn.

Wanneer u uw kind vóór 11 mei 2024 aanmeldt én er is nog plek, dan laten wij u vóór de zomervakantie weten of uw kind wel of niet een onderwijsplek heeft direct na de zomervakantie. Als er geen plekken beschikbaar zijn, wordt de naam van de leerling op onze interesselijst geplaatst en nemen wij contact op zodra er een onderwijsplek beschikbaar komt.

Voorrangsregels

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 1. Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van iHub onderwijs vallen.
 2. Broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op Schreuder College De Quackstraat.

Let op: deze voorrangsregels gelden alleen bij aanmeldingen die vóór 1 april 2024 binnen zijn gekomen.

Aanmeldingen die vóór 1 april 2024 zijn ontvangen en niet binnen de voorrangsregels vallen, doen mee met de loting van de Overstaproute van KoersVO. Aanmeldingen die op of ná 1 april 2024 zijn ontvangen, worden in behandeling genomen op volgorde van aanmelding.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van het Schreuder College De Quackstraat zijn:

 • De leerling zal de basisschool dit schooljaar afronden;
 • De leerling heeft onderwijsbehoeftes die passen bij de zorgstructuur voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en binnen het SOP van de school;
 • De basisschool geeft één van de volgende schooladviezen:
  - enkelvoudig advies VMBO-BB of VMBO-KB;
  - combinatieadvies VMBO-BB/VMBO-KB;
 • De leerling heeft reëel zicht heeft op het behalen van een diploma VMBO-BB of VMBO-KB;
 • Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband behorende bij de gemeente van uw woonplaats. Zonder TLV kunnen wij uw kind niet inschrijven. De TLV wordt aangevraagd door iHub onderwijs indien wij voornemens zijn te plaatsen. U krijgt hier bericht over van ons, en formulieren om in te vullen en ondertekenen. De TLV vragen wij aan als onze school een passend onderwijsaanbod heeft voor uw kind.

Meer informatie over Schreuder College De Quackstraat vindt u in de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Aanmeldprocedure

Stap 1: Uw kind aanmelden bij iHub onderwijs

Via onderstaande button kunt u uw kind aanmelden voor Schreuder College De Quackstraat. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Lees eerst alle stappen door voordat u het aanmeldformulier invult.

Belangrijk om te weten over het aanmelden van uw kind:

 • Indien uw kind is aangemeld op meerdere scholen wordt van ouders verwacht dat zij aangeven bij welke scholen uw kind is aangemeld en welke school uw eerste voorkeur heeft. De zorgplicht ligt dan bij de school van eerste voorkeur. De zorgplicht vervalt op het moment dat de school bij aanmelding aangeeft dat er geen onderwijsplek beschikbaar is.
 • Ligt uw eerste voorkeur bij een andere school dan Schreuder College De Quackstraat en u meldt uw kind ook aan voor het Schreuder College De Quackstraat, dan nemen wij uw aanmelding nog niet in behandeling, wel registreren wij uw aanmelding. Wijzigt u uw eerste voorkeur naar Schreuder College De Quackstraat of heeft de school van uw eerste voorkeur geen onderwijsplek? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door en stuur een mail naar aanmelden.onderwijszh@ihub.nl.
 • Bij aanmelding of wijziging van eerste voorkeur op of na 1 april 2024 vervallen de voorrangsregels. Dus als u vóór 1 april uw kind aanmeldt met Schreuder College De Quackstraat als tweede keuze en u wijzigt op of na 1 april 2024 Schreuder College De Quackstraat naar uw eerste voorkeur, dan gelden de voorrangsregels niet meer.

Stap 2: We laten u weten of we de toelatingsprocedure starten
Heeft u aangemeld tussen 1 januari en 1 april? Dan laten wij u na 1 april 2024 weten of we de aanmelding van uw kind inhoudelijk gaan beoordelen omdat uw kind binnen de voorrangsregels valt. Ook wordt rond die tijd de uitslag van loting van de overige aanmeldingen bekend (zie Overstaproute voor Ouders - Koers VO). Het kan door de klassenindeling en de gehanteerde voorrangsregels voorkomen dat een leerling die later is aangemeld eerder aan de beurt is.

Bij aanmeldingen die na 1 april zijn binnengekomen hoort u zo spoedig mogelijk van ons of we de aanmeldingsprocedure starten (dit gebeurt alleen als er nog onderwijsplekken vrij zijn).

Stap 3: Wij vragen gegevens op bij de huidige school
Indien wij de aanmelding inhoudelijk beoordelen, vragen wij het dossier van uw kind bij u en de huidige/laatste school op. Ook levert de huidige/laatste school op dit moment de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk gebruikt de huidige/laatste school daarvoor een digitaal systeem zoals Onderwijs Transparant of Kindkans.

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid hebben wij nodig:

 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument;
 • Het Onderwijskundig rapport (OKR);
 • Schooladviesformulier met unieke code (door school te verkrijgen via Onderwijs Transparant);
 • Voor aanmeldingen behorende bij samenwerkingsverband MHR wordt er een pré-advies meegestuurd.

Indien aanwezig:

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores);
 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlatersonderzoek voor leerlingen;
 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Als de gegevens niet via een digitaal systeem kunnen worden verstuurd, dan kunnen deze per post worden gestuurd naar:

Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland
Postbus 37056
3005 LB Rotterdam

Of per mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Belangrijk om te weten:

 • U én de huidige/laatste school van uw kind zijn beiden verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U ontvangt daarom altijd een kopie van de berichten die de contactpersoon van de huidige/laatste school hierover van ons ontvangt.
 • Bovenstaande informatie zullen wij indien nodig delen met andere scholen binnen ons bestuur. We doen dit alleen als we willen overleggen of deze andere locatie een passende onderwijsplek kan bieden. We delen alleen de gegevens die relevant zijn om hier een besluit over te kunnen nemen.

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding
Na ontvangst van de aanmelding en de bijbehorende dossiergegevens onderzoekt iHub onderwijs of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek heeft. We hebben wettelijk zes weken de tijd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid. Deze termijn mogen we verlengen met maximaal vier weken. Als we de termijn moeten verlengen, ontvangt u daar bericht over.

Wanneer we de benodigde dossiergegevens herhaaldelijk hebben opgevraagd, maar niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de aanmelding afgesloten. U ontvangt dan een brief dat wij de aanmelding afwijzen op basis van ontbrekende gegevens.

Belangrijk om te weten: voor alle eerstejaars leerlingen die vóór 1 april 2024 zijn aangemeld, start de wettelijke termijn van de toelatingsprocedure op 1 april 2024. 

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de aanmelding
Het onderzoek van de aanmelding heeft drie mogelijke uitkomsten:

 1. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind én er is een onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een plaatsingsbrief. De school neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school wanneer uw kind een geldige Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft.
 2. De school kan niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind voldoen.
  Wij nemen contact met u op voor nadere toelichting en advies. U ontvangt een afwijsbrief met onderbouwing. Wanneer de school van aanmelding zorgplicht heeft, denken wij met u mee bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Als de school van aanmelding onderwijsplicht heeft, dan zullen wij de leerling inschrijven en met u mee blijven zoeken naar een passende onderwijs- of zorgplek. U heeft zes weken de tijd om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan.
 3. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, maar er is géén onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een brief waarin wij aangeven dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst. Plaatsen op een wachtlijst gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind passend wordt bevonden voor een andere klas, dan waarvoor is uw kind aangemeld. Periodiek hebben wij een plaatsingsoverleg, waarin wij bekijken of er een onderwijsplek is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Als uw kind op de wachtlijst staat, ontvangt u na afloop van elk plaatsingsoverleg schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding van uw kind.