Horizon IHUB Schats Noord low res 113
Schats School Noord

Aanmelden

Instromen in het SO (Speciaal Onderwijs, basisonderwijs)

U wilt uw kind aanmelden bij de Bergse Veld School, Schats School Noord of Schats School Zuid. U heeft in dat geval met de huidige school van uw kind besproken dat speciaal onderwijs (SO) past bij uw kind. Ook het samenwerkingsverband is hierbij betrokken. Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband verbonden is aan uw woonplaats, dan kunt u dit vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO.

NB. Voor aanmeldingen voor Rotterdamse leerlingen bij één van onze BeO-groepen moet u eerst aanmelden bij de zorgonderwijsspecialisten van MEE. Zij bepalen of er een arrangement kan worden aangevraagd bij het wijkteam en of er een plek op één van onze groepen wordt toegewezen. Voor leerlingen van buiten de regio Rotterdam kunt u contact opnemen met Renske Lemstra (renske.lemstra@horizon.eu).

Onderstaand vindt u alle informatie over aanmelden en onze procedure. Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel 0800 - 4567899. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Let op:
voor Rotterdamse leerlingen gaat aanmelden via de Centrale Aanmeldroute van Samenwerkingsverband PPO Rotterdam (www.ppo.nl). Vraag de Schoolcontactpersoon die verbonden is aan uw school om meer informatie.

Voor alle aanmeldingen die wij binnenkrijgen vóór 11 mei 2024 geldt dat wij voor de zomervakantie kunnen laten weten of de leerling wel of niet geplaatst kan worden na de zomervakantie. Wij kunnen niet garanderen dat er een onderwijsplek beschikbaar is, omdat we mogelijk meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn.

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 1. Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van iHub onderwijs vallen;
 2. Broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de school waarvoor wordt aangemeld.

Overige aanmeldingen die niet binnen de voorrangsregels vallen, worden in behandeling genomen op volgorde van datum van aanmelding.

Toelatingsvoorwaarden

De Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze SO-scholen kunt u vinden via de algemene pagina's van de scholen elders op deze website. Hierin staat veel informatie over onze scholen en wat zij wel maar ook wat zij niet kunnen bieden.

De algemene toelatingsvoorwaarden voor onze SO-scholen zijn:

 • De leerling heeft onderwijsbehoeftes die passen bij de zorgstructuur voor leerlingen van het speciaal onderwijs en binnen het SOP van de school. Let op: niet al onze locaties bieden hetzelfde aan zoals bijvoorbeeld een klas voor leerlingen met gedragsmoeilijkheden én een forse didactische achterstand;
 • Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband behorende bij de gemeente van de school van herkomst. Zonder TLV kunnen wij uw kind niet inschrijven. De TLV wordt aangevraagd door de school van herkomst. Bij leerlingen zonder school van herkomst wordt de TLV aangevraagd door iHub onderwijs. U krijgt hier dan bericht over van ons, en formulieren om in te vullen en ondertekenen. De TLV vragen wij aan als onze school een passend onderwijsaanbod heeft voor uw kind.

Aanmeldprocedure

Stap 1: Uw kind aanmelden bij iHub onderwijs
Klik (ná het lezen van alle stappen) onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Indien uw kind is aangemeld op meerdere scholen wordt van ouders verwacht dat zij aangeven bij welke scholen uw kind is aangemeld en welke school uw eerste voorkeur heeft. De zorgplicht ligt dan bij de school van eerste voorkeur. De zorgplicht vervalt op het moment dat de school bij aanmelding aangeeft dat er geen onderwijsplek beschikbaar is.

Ligt uw eerste voorkeur bij een andere school, maar meldt u uw kind wel aan, dan nemen wij de aanmelding nog niet in behandeling. Wij registreren uw aanmelding wel. Wijzigt uw voorkeur of heeft de andere school geen plek? Geef dit zo snel mogelijk door via aanmelden.onderwijszh@ihub.nl.

Stap 2: We laten u weten of we de toelatingsprocedure starten

Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of we de aanmelding van uw kind inhoudelijk gaan beoordelen. In dat geval is er een onderwijsplek beschikbaar en reserveren wij die voor uw kind totdat we weten of we een passend aanbod hebben. Mocht er geen onderwijsplek zijn dan krijgt u een brief dat wij overaanmeldingen hebben (dus meer aanmeldingen dan wij onderwijsplekken beschikbaar hebben), en dat uw kind op de interesselijst wordt geplaatst. Als er dan toch nog een onderwijsplek vrijkomt én uw kind is de eerste op de lijst, dan nemen wij contact met u op of u de aanmelding nog steeds wilt doorzetten. Het kan door de klassenindeling en de gehanteerde voorrangsregels voorkomen dat een leerling die later is aangemeld eerder aan de beurt is.

Stap 3: Wij vragen gegevens op bij de huidige school

Indien wij de aanmelding inhoudelijk gaan beoordelen, vragen wij het dossier bij u en huidige school op en levert de huidige school de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk doen zij dit via een digitaal systeem zoals Kindkans. Deze informatie zullen wij indien nodig ook delen met andere scholen binnen ons bestuur. We doen dit alleen als we willen overleggen of deze andere locatie een passende onderwijsplek kan bieden, we delen dan alleen de gegevens die relevant zijn om hier een besluit over te kunnen nemen.

Let op: u én de huidige/laatste school van uw kind zijn beide verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U ontvangt daarom altijd een kopie van de berichten die de contactpersoon van de huidige/laatste school van ons hierover ontvangt.

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid hebben wij nodig:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (het heeft onze voorkeur dit aan te leveren inclusief deskundig advies van het samenwerkingsverband);
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument en/of Onderwijskundige rapportage;
 • Didactische gegevens.

Indien aanwezig:

 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Als het niet via digitale systemen kan, stuur de gegevens dan per post naar:

Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland
Postbus 37056
3005 LB Rotterdam

Of per mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding

Na ontvangst van de aanmelding en de bijbehorende dossiergegevens onderzoekt iHub onderwijs of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek heeft. We hebben wettelijk zes weken de tijd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid. Deze termijn mogen we verlengen met maximaal vier weken. Als we de termijn moeten verlengen, ontvangt u daar bericht over. Wanneer we de benodigde dossiergegevens herhaaldelijk hebben opgevraagd, maar niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de aanmelding afgesloten. U ontvangt dan een brief dat wij de aanmelding afwijzen op basis van ontbrekende gegevens.

Let op:
voor alle leerlingen die vóór 1 april 2024 zijn aangemeld en een onderwijsplek willen per schooljaar 2024-2025, start de wettelijke termijn van de toelatingsprocedure op 1 april 2024.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de aanmelding
Er zijn drie mogelijke uitkomsten n.a.v. dit onderzoek:

 1. Indien de school van aanmelding aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen én er een onderwijsplek beschikbaar is, sturen wij u een plaatsingsbrief. De schoolleider neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school wanneer uw kind een geldige Toelaatbaarheidsverklaring heeft van het Samenwerkingsverband.
 2. Indien de school van aanmelding niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen, dan nemen wij contact met u op voor nadere toelichting en advies. Wij sturen u een afwijsbrief met onderbouwing. Wanneer de school van aanmelding zorgplichtig is, zal er met u meegedacht worden bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Als de school van aanmelding onderwijsplicht heeft, dan zullen wij de leerling inschrijven en met u mee blijven zoeken naar een passende onderwijs- of zorgplek. U heeft zes weken de tijd om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan.
 3. Indien de school aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen, maar er onverhoopt alsnog géén onderwijsplek beschikbaar is, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer uw kind passend wordt bevonden voor een andere klas, dan waarvoor is aangemeld. Periodiek organiseren wij een plaatsingsoverleg, waarin steeds opnieuw wordt bekeken of er inmiddels een onderwijsplek is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Als uw kind op de wachtlijst staat, ontvangt u na afloop van elk plaatsingsoverleg schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding.