Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College Westerpark

Zij-instromen (VO/VSO-VSO overstap)

U wilt uw kind aanmelden bij het Rijnstroom College Westerpark.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding
 • Belangrijke datums voor het aanmelden
 • Voorrangsregels
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure
 • Aanmeldformulier

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel 0800 - 4567899. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding

U heeft in dat geval met de huidige school van uw kind besproken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) past bij uw kind. Dit is ook besproken met het samenwerkingsverband en zij adviseren ook een overstap naar het VSO. Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband verbonden is aan uw woonplaats, dan kunt u dit vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO.

Bent u geïnteresseerd in het Rijnstroom College Westerpark? Dan bent u als ouder(s)/opvoeder(s) met uw kind van harte welkom op één van onze open dagen. Deze staan op de website onder onze agenda vermeld.

Belangrijke datums voor het aanmelden

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen worden aangemeld voor een onderwijsplek op onze school.

Voor een plek in het nieuwe schooljaar (2024-2025) geldt dat bij aanmelden tot 1 maart 2024 de kans op een onderwijsplek wordt vergroot omdat dan de onderstaande voorrangsregels gelden. Wij kunnen niet garanderen dat er een onderwijsplek beschikbaar is, omdat we mogelijk meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn.

Wanneer de leerling vóór 11 mei 2024 wordt aangemeld én er is nog plek, dan kunnen wij nog vóór de zomervakantie laten weten of de leerling wel of niet geplaatst kan worden na de zomervakantie.

Voorrangsregels

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende voorrangsregels. Dit geldt alleen bij aanmeldingen die vóór 1 maart binnen zijn gekomen en een onderwijsplek nodig hebben per start schooljaar 2024-2025):

 1. Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van iHub onderwijs vallen;
 2. Leerlingen die woonachtig zijn binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek (MHR).

Overige aanmeldingen die niet binnen de voorrangsregels vallen, worden in behandeling genomen op volgorde van datum van aanmelding. 

Belangrijk om te weten: bij aanmelden ná 1 april 2024, vervalt voorrangsregel 3.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van het Rijnstroom College Westerpark zijn:

 • De leerling heeft onderwijsbehoeftes die passen bij de zorgstructuur van het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek en die binnen ons SOP vallen;
 • Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband behorende bij de gemeente van de school van herkomst. Zonder TLV kunnen wij uw kind niet inschrijven. De TLV wordt aangevraagd door de school van herkomst. Bij leerlingen zonder school van herkomst wordt de TLV wordt aangevraagd door iHub onderwijs. U krijgt hier dan bericht over van ons, en formulieren om in te vullen en ondertekenen. De TLV vragen wij aan als onze school een passend onderwijsaanbod heeft voor uw kind.

Meer informatie over het Rijnstroom College Westerpark vindt u in de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Aanmeldprocedure

Aanmelden voor leerlingen behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.)

Voor de stappen over aanmelden van leerlingen behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.) verwijzen wij u naar de Centrale aanmeldprocedure. Vanaf stap 4 geldt onderstaande informatie ook voor de leerlingen behorende bij KoersVO.

Aanmelden voor leerlingen niet behorende bij samenwerkingsverband KoersVO (Rotterdam e.o.)


Stap 1: Uw kind aanmelden bij iHub onderwijs

Via onderstaande button kunt u uw kind aanmelden voor het RijnstroomCollege Westerpark. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Lees eerst alle stappen door voordat u het aanmeldformulier invult.

Belangrijk om te weten over het aanmelden van uw kind:

 • Indien uw kind is aangemeld op meerdere scholen wordt van ouders verwacht dat zij aangeven bij welke scholen uw kind is aangemeld en welke school uw eerste voorkeur heeft. De zorgplicht ligt dan bij de school van eerste voorkeur. De zorgplicht vervalt op het moment dat de school bij aanmelding aangeeft dat er geen onderwijsplek beschikbaar is.
 • Ligt uw eerste voorkeur bij een andere school dan het Rijnstroom College Westerpark, maar meldt u uw kind wel aan, dan nemen wij de aanmelding nog niet in behandeling. Wij registreren uw aanmelding wel op de interesselijst. Wijzigt uw voorkeur of heeft de andere school geen plek? Geef dit zo snel mogelijk door via aanmelden.onderwijszh@ihub.nl.

Let op: na 1 april 2024 gelden andere voorrangsregels (zie de informatie hierboven). Dus als u vóór 1 maart 2024 uw kind aanmeldt met het Rijnstroom College Westerpark als tweede keuze en u wijzigt ná 1 maart het Rijnstroom College Westerpark naar uw eerste voorkeur, dan gelden er andere voorrangsregels.

Stap 2: We laten u weten of we de toelatingsprocedure starten

Na aanmelding laten wij u zo spoedig mogelijk weten of we de aanmelding van uw kind inhoudelijk gaan beoordelen. In dat geval is er een onderwijsplek beschikbaar en reserveren wij die voor uw kind. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u een brief dat wij overaanmeldingen hebben (dus meer aanmeldingen dan wij plekken beschikbaar hebben) en dat uw kind op de interesselijst wordt geplaatst. Als er dan toch nog een onderwijsplek vrijkomt én uw kind is de eerste op de lijst, dan nemen wij contact met u op of u de aanmelding nog steeds wilt doorzetten. Het kan door de klassenindeling, verschuivingen van huidige leerlingen en de gehanteerde voorrangsregels voorkomen dat een leerling die later is aangemeld eerder aan de beurt is.

Let op:
voor alle aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar (2024-2025) die wij binnenkrijgen vóór 1 maart 2024, geldt dat u pas bericht krijgt van ons ná 1 april.

Stap 3: Wij vragen gegevens op bij de huidige school

Indien wij de aanmelding inhoudelijk gaan beoordelen, vragen wij het dossier bij u en de huidige school op. Ook levert de huidige school de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk gebruikt de huidige/laatste school daarvoor een digitaal systeem zoals Onderwijs Transparant.

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid hebben wij nodig:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (het heeft onze voorkeur dit aan te leveren inclusief deskundig advies van het samenwerkingsverband);
 • Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (bij geen school van herkomst) of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring;
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument;
 • Onderwijskundige rapportage (OKR) met daarin opgenomen het niveauadvies, overgangsbewijs en recente didactische gegevens.

Indien aanwezig:

 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Als het niet via digitale systemen kan, stuur de gegevens dan per post naar:

iHub onderwijs
Postbus 37056
3005 LB Rotterdam

Of per mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Belangrijk om te weten:

 • U én de huidige/laatste school van uw kind zijn beide verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U ontvangt daarom altijd een kopie van de berichten die de contactpersoon van de huidige/laatste school van ons hierover ontvangt.
 • Bovenstaande informatie zullen wij indien nodig delen met andere scholen binnen ons bestuur. We doen dit alleen als we willen overleggen of deze andere locatie een passende onderwijsplek kan bieden. We delen alleen de gegevens die relevant zijn om hier een besluit over te kunnen nemen.

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding

Na ontvangst van de aanmelding en de bijbehorende dossiergegevens onderzoekt iHub onderwijs of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek heeft. We hebben wettelijk zes weken de tijd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid. Deze termijn mogen we verlengen met maximaal vier weken. Als we de termijn moeten verlengen, ontvangt u daar bericht over. 

Wanneer we de benodigde dossiergegevens herhaaldelijk hebben opgevraagd, maar niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de aanmelding afgesloten. U ontvangt dan een brief dat wij de aanmelding afwijzen op basis van ontbrekende gegevens.

Belangrijk om te weten: voor alle leerlingen die vóór 1 maart 2024 zijn aangemeld en een onderwijsplek willen per schooljaar 2024-2025, start de wettelijke termijn van de toelatingsprocedure op 1 maart 2024.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de aanmelding
Het onderzoek van de aanmelding heeft drie mogelijke uitkomsten:

 1. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind én er is een onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een plaatsingsbrief. De school neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school wanneer uw kind een geldige Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft.
 2. De school kan niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind voldoen.
  Wij nemen contact met u op voor nadere toelichting en advies. U ontvangt een afwijsbrief met onderbouwing. Wanneer de school van aanmelding zorgplicht heeft, denken wij met u mee bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Als de school van aanmelding onderwijsplicht heeft, dan zullen wij de leerling inschrijven en met u mee blijven zoeken naar een passende onderwijs- of zorgplek. U heeft zes weken de tijd om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan.
 3. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, maar er is géén onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een brief waarin wij aangeven dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst. Plaatsen op een wachtlijst gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind passend wordt bevonden voor een andere klas, dan waarvoor is uw kind aangemeld. Periodiek hebben wij een plaatsingsoverleg, waarin wij bekijken of er een onderwijsplek is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Als uw kind op de wachtlijst staat, ontvangt u na afloop van elk plaatsingsoverleg schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding van uw kind.