Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College Westerpark

Instromen in leerjaar 1 (schoolverlaters/ PO-VO)

U wilt uw kind aanmelden bij het Rijnstroom College Westerpark:

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding
 • Belangrijke datums voor het aanmelden
 • Voorrangsregels
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure
 • Aanmeldformulier

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl of bel 0800 - 4567899. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

De stappen die zijn ondernomen vóór de aanmelding

U heeft in dat geval met de huidige school van uw kind besproken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) past bij uw kind. Ook het samenwerkingsverband is hierbij betrokken. Voor leerlingen vallend onder samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek (MHR), is er een pré-advies aangevraagd door de basisschool (voor meer informatie over een pré-advies, verwijzen wij u naar het samenwerkingsverband MHR).

Bent u geïnteresseerd in Rijnstroom College Westerpark? Dan bent u als ouder(s)/opvoeder(s) met uw kind van harte welkom op één van onze open dagen. Deze staan op de website onder onze agenda vermeld.

Belangrijke datums voor het aanmelden

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw kind aanmelden voor een onderwijsplek in het eerste leerjaar voor schooljaar 2024-2025. 

We raden u aan om uw kind aan te melden vóór 1 maart 2024. Op deze datum starten wij de toelatingsprocedure. Dit vergroot de kans op een onderwijsplek en de voorrangsregels zoals hieronder beschreven gelden dan. Wij kunnen niet garanderen dat er een onderwijsplek beschikbaar is, omdat we mogelijk meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn. Het Rijnstroom College Westerpark heeft 2 brugklassen VMBO en 2 brugklassen Praktijkonderwijs.

Wanneer u uw kind vóór 11 mei 2024 aanmeldt én er is nog plek, dan laten wij u vóór de zomervakantie weten of uw kind wel of niet een onderwijsplek heeft direct na de zomervakantie.

Voorrangsregels

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er onderwijsplekken beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende voorrangsregels. Let op, dit geldt alleen bij aanmeldingen die vóór 1 maart 2024 binnen zijn gekomen:

 1. Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van iHub onderwijs vallen;
 2. Leerlingen die woonachtig zijn binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek (MHR).

Overige aanmeldingen die niet binnen de voorrangsregels vallen, worden in behandeling genomen op volgorde van datum van aanmelding.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden van het Rijnstroom College Westerpark zijn:

 • De leerling zal de basisschool dit schooljaar afronden;
 • De leerling heeft onderwijsbehoeftes die passen bij de zorgstructuur voor leerlingen met internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek en binnen het SOP van de school;
 • De verwachting is dat de leerling in staat is om het volledige onderwijsprogramma te volgen;
 • Voor leerlingen uit samenwerkingsverband MHR is door de basisschool een pré-advies aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
 • Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband behorende bij de gemeente van uw woonplaats. Zonder TLV kunnen wij uw kind niet inschrijven. De TLV wordt aangevraagd door iHub. U krijgt hier bericht over van ons, en formulieren om in te vullen en ondertekenen. De TLV vragen wij aan als onze school een passend onderwijsaanbod heeft voor uw kind.

Meer informatie over het Rijnstroom College Westerpark vindt u in de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Aanmeldprocedure

Stap 1: Uw kind aanmelden bij iHub onderwijs

Via onderstaande button kunt u uw kind aanmelden voor het Rijnstroom College Westerpark. Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Lees eerst alle stappen door voordat u het aanmeldformulier invult.

Belangrijk om te weten over het aanmelden van uw kind:

 • Indien uw kind is aangemeld op meerdere scholen wordt van ouders verwacht dat zij aangeven bij welke scholen uw kind is aangemeld en welke school uw eerste voorkeur heeft. De zorgplicht ligt dan bij de school van eerste voorkeur. De zorgplicht vervalt op het moment dat de school bij aanmelding aangeeft dat er geen onderwijsplek beschikbaar is.
 • Ligt uw eerste voorkeur bij een andere school dan het Rijnstroom College Westerpark, maar meldt u uw kind wel aan, dan nemen wij de aanmelding nog niet in behandeling. Wij registreren uw aanmelding wel. Wijzigt uw voorkeur of heeft de andere school geen onderwijsplek? Geef dit zo snel mogelijk door via aanmelden.onderwijszh@ihub.nl.
 • Let op, vanaf 1 maart vervallen de voorrangsregels. Dus als u vóór 1 maart aanmeldt als tweede keuze, maar de eerste voorkeur wijzigt ná 1 april naar het Rijnstroom College Westerpark, dan gelden de voorrangsregels niet meer.

Stap 2: We laten u weten of we de toelatingsprocedure starten
Heeft u aangemeld tussen 1 januari en 1 maart 2024? Dan laten wij u na 1 april 2024 weten of we de aanmelding van uw kind inhoudelijk gaan beoordelen. In dat geval is er een onderwijsplek beschikbaar en reserveren wij die voor hem/haar. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u een brief dat wij overaanmeldingen hebben (dus meer aanmeldingen dan wij onderwijsplekken beschikbaar hebben), en dat uw kind op de interesselijst wordt geplaatst. Als er dan toch nog een onderwijsplek vrijkomt én uw kind is de eerste op de lijst, dan nemen wij contact met u op of u de aanmelding nog steeds wilt doorzetten.

Bij aanmeldingen die na 1 maart zijn binnengekomen hoort u z.s.m van ons of we de aanmeldingsprocedure starten (dit gebeurt alleen als er nog onderwijsplekken vrij zijn).

Stap 3: Wij vragen gegevens op bij de huidige school
Indien wij de aanmelding inhoudelijk gaan beoordelen, vragen wij het dossier bij u en huidige school op en levert de huidige school de onderstaande documenten bij ons aan. Indien mogelijk doen zij dit via een digitaal systeem zoals Onderwijs Transparant. Deze informatie zullen wij indien nodig ook delen met andere scholen binnen ons bestuur. We doen dit alleen als we willen overleggen of deze andere locatie een passende onderwijsplek kan bieden, we delen dan alleen de gegevens die relevant zijn om hier een besluit over te kunnen nemen.

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid hebben wij nodig:

 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief recente evaluatie en/of Groeidocument;
 • Onderwijskundige rapportage (OKR);
 • Schooladviesformulier met unieke code (door school te verkrijgen via Onderwijs Transparant);
 • Voor aanmeldingen behorende bij samenwerkingsverband MHR wordt er een pré-advies meegestuurd.

Indien aanwezig:

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores);
 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlatersonderzoek voor leerlingen;
 • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met een formele DSM-classificatie;
 • Rapportage hulpverlening;
 • Intelligentieonderzoek;
 • Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Als het niet via digitale systemen kan, stuur de gegevens dan per post naar:

Aanmeldbureau iHub onderwijs Zuid-Holland
Postbus 37056
3005 LB Rotterdam

Of per mail naar: aanmelden.onderwijszh@ihub.nl

Belangrijk om te weten:

 • U én de huidige/laatste school van uw kind zijn beide verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U ontvangt daarom altijd een kopie van de berichten die de contactpersoon van de huidige/laatste school van ons hierover ontvangt.

Stap 4: iHub onderwijs onderzoekt de aanmelding
Na ontvangst van de aanmelding en de bijbehorende dossiergegevens onderzoekt iHub onderwijs of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek heeft. We hebben wettelijk zes weken de tijd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid. Deze termijn mogen we verlengen met maximaal vier weken. Als we de termijn moeten verlengen, ontvangt u daar bericht over. 

Wanneer we de benodigde dossiergegevens herhaaldelijk hebben opgevraagd, maar niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de aanmelding afgesloten. U ontvangt dan een brief dat wij de aanmelding afwijzen op basis van ontbrekende gegevens.

Belangrijk om te weten:
 voor alle eerstejaars leerlingen die vóór 1 april 2024 zijn aangemeld, start de wettelijke termijn van de toelatingsprocedure op 1 april 2024.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de aanmelding

Het onderzoek van de aanmelding heeft drie mogelijke uitkomsten:

 1. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind én er is een onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een plaatsingsbrief. De school neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de startdatum op school afgesproken. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school wanneer uw kind een geldige Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft.
 2. De school kan niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind voldoen.
  Wij nemen contact met u op voor nadere toelichting en advies. U ontvangt een afwijsbrief met onderbouwing. Wanneer de school van aanmelding zorgplicht heeft, denken wij met u mee bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Als de school van aanmelding onderwijsplicht heeft, dan zullen wij de leerling inschrijven en met u mee blijven zoeken naar een passende onderwijs- of zorgplek. U heeft zes weken de tijd om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan.
 3. De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, maar er is géén onderwijsplek beschikbaar.
  U ontvangt een brief waarin wij aangeven dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst. Plaatsen op een wachtlijst gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind passend wordt bevonden voor een andere klas, dan waarvoor is uw kind aangemeld. Periodiek hebben wij een plaatsingsoverleg, waarin wij bekijken of er een onderwijsplek is vrijgekomen of welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Als uw kind op de wachtlijst staat, ontvangt u na afloop van elk plaatsingsoverleg schriftelijk bericht met de stand van zaken rondom de aanmelding van uw kind.