Bleichrodt low res 55
Meiberg College

LOB en Beroepskeuzedagboek

Bij het vak LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) laten we leerlingen nadenken over hun vervolgopleiding en toekomstig beroep. Dat begint al in het eerste jaar bij de vorming van de identiteit, in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel en later volgt de keuze voor een studie en een roc, aoc of vakschool, hbo of universiteit.

Belangrijke doelen van LOB zijn:

 • de leerling leert zichzelf kennen;
 • de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen en ontwikkelen;
 • de leerling krijgt zicht en grip op de (school)loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier.

Loopbaancompetenties
Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties (combinaties van kennis, vaardigheden en houding) wat zij/hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding (loopbaan). Door ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties leren leerlingen keuzes maken en zelf hun (school)loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn:

 • kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
 • motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
 • werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
 • loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
 • netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Loopbaandossier
Een loopbaandossier beschrijft hoe, wanneer en wat een leerling heeft gedaan om te weten te komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn en hoe de leerling die heeft ontwikkeld.

Rol van ouder(s)/verzorger(s)

Altra College betrekt ouder(s)/verzorger(s) bij LOB door:

 • informatie over LOB te geven;
 • ouders in te zetten bij voorlichting aan jongeren;
 • ouders tips te geven voor gesprekken thuis over LOB.

Beroepskeuzedagboek
Binnen Altra College steunen we het LOB-proces met het Beroepskeuzedagboek (BKD), een online LOB-methode bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het BKD bestaat uit een aantal ontwikkelingsgerichte leermiddelen met doorlopend portfolio en online hulpmiddelen voor de leerling. De leerling kan zowel op school als thuis aan zijn LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) werken.

Waarom is het BKD belangrijk?

Door middel van het BKD bouwt de leerling gedurende een jaar of meerdere jaren een eigen LOB-portfolio op. Aan het einde van zijn schoolloopbaan kan hij relevante informatie uit dit portfolio selecteren en aanwenden voor de onderbouwing en motivatie van zijn uiteindelijke studiekeuze. De decaan en de mentor kunnen op ieder gewenst moment dit portfolio raadplegen en een indruk krijgen van hoever de leerling gevorderd is met zijn LOB.