Horizon Spijkernisse low res 10
Gelinck School Spijkenisse + BeO Meidoorn

Hoe werkt een BeO?

We sluiten aan op de behoeften van het kind
Het behandel- en onderwijsaanbod is een gespecialiseerde onderwijs- en zorgsetting met maximaal 12 leerlingen in de groep. Het gecombineerde zorg-onderwijsaanbod is gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. In dialoog met ouders wordt op zoek gegaan naar ondersteuningsbehoeften van het kind en ouders. Ouders brengen zoveel mogelijk hun kind zelf naar de klas.

We creëren een schoolse situatie

De begeleiding is er op gericht het kind tot optimale leerprestaties te brengen binnen een speciaal daar voor gecreëerd pedagogisch-didactisch klimaat. Bewust wordt een schoolse situatie gecreëerd. Er wordt zorg op maat geboden; dit betekent dat per kind een analyse wordt gemaakt van bevorderende en belemmerende factoren, en onderzocht wordt hoe het onderwijsaanbod het kind daadwerkelijk bereikt.

We betrekken de ouders bij de ontwikkeling van het kind

Door de verwevenheid van leren en gedrag van de kinderen thuis en op school is het van belang ouders intensief te betrekken. Er kan vanuit de groep praktische basis opvoedingsondersteuning thuis geboden worden. Het klassenteam brengt één of meerdere huisbezoeken en ouders kunnen meekijken en meedoen in de groep. Op deze manier kunnen ouders en groep van elkaar leren. Er worden het kind zoveel mogelijk vaardigheden aangeleerd. Dit zorgt ervoor dat hij/zij aan het einde van het traject uitstroomt naar een passende onderwijs- of behandelplek. De school werkt met een continurooster; de leerlingen eten tussen de middag op school.

We houden rekening met vervolgonderwijs

Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Het streven is om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs, en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling, als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden.

We sluiten aan op het reguliere onderwijs

Binnen BeO-klas Meidoorn zijn de methoden vanuit het regulier onderwijs de basis, daar waar nodig aangepast aan het kind. Zo wordt vanuit de methode Kleuterplein doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen. De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd met de Parnassys jonge kind leerlijnen

We brengen de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen wordt gewerkt met de methode Zien! Daarnaast worden een aantal vragenlijsten ingezet om in kaart te brengen hoe de kinderen zich thuis en op school ontwikkelen.

Theraplay®

Theraplay is een speelse interactie-bevorderende therapeutische methode die gebruikt maakt van de vier onmisbare opvoeddimensies: structuur, betrokkenheid, uitdaging en verzorging. De Theraplay wordt gegeven door een gedragswetenschapper. Aan het begin van het schooljaar wordt klassikaal Groepstheraplay aangeboden. In de Groepstheraplay staat het hebben van plezier voorop. De Theraplay groep is een doe-groep, praten is even niet nodig. Door middel van verschillende spelletjes worden kinderen uitgedaagd en wordt hun zelfvertrouwen bevorderd.

Naast aandacht voor ieder kind als individu wordt er geoefend met samenwerking en betrokkenheid op elkaar. De activiteiten bevatten positief, veilig en gepast fysiek contact. Afhankelijk van de behoefte kan een vervolg in een kleiner groepje worden geboden. Daarnaast is er een ouder-kind Theraplay-aanbod mogelijk, gericht op bevorderen van de afstemming tussen ouder en kind.

Logopedie en Fysiotherapie

Er is een mogelijkheid om logopedie, fysiotherapie en sensorische integratietherapie te volgen op de locatie. De logopedie, fysiotherapie en sensorische integratietherapie wordt verzorgd door externe partijen. Kinderen krijgen alleen therapie op school aangeboden, wanneer dit voor uw kind noodzakelijk is.