Wij zijn van naam veranderd

De scholen van Altra en Horizon vallen onder iHub onderwijs en dat is de naam die we voortaan gebruiken. Op de website van iHub onderwijs & familiezorg kun je terecht voor meer informatie over onze organisatie, ons onderwijs en nieuws.

Altra Bleichrodt deel 1 low res 5
Over ons

Beter pASSendklas

Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens. Maar naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autisme spectrum stoornis en angst, te moeilijk. De Beter pASSendklas biedt deze jongeren de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Ze kunnen bij ons in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. Beter pASSend geeft weer kijk op de toekomst.

Doelgroep

De Beter pASSendklas is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij wie een autisme spectrum stoornis is gediagnosticeerd. Ondanks speciale zorg, bijvoorbeeld: behandeling, begeleiding, speciaal onderwijs, gezinsbehandeling of –ondersteuning, lukt het niet om naar school te gaan.

Doel

Het eerste doel is dat de leerling weer regelmatig naar school komt. Door de intensieve begeleiding in deze klas, waar maximaal vijf jongeren tegelijk verblijven, kunnen veel leerlingen voor het eerst sinds tijden weer naar school. Uiteindelijk gaan we met de leerling en zijn netwerk op zoek naar een passende vervolgplek. De Beter pASSendklas is een schakelvoorziening.

Werkwijze

Wij leveren maatwerk. Iedere individuele leerling kan rekenen op een individuele aanpak. Als eerste doen we alles wat nodig is om de leerling in de klas te krijgen. Dit kan variëren van dagelijkse telefoontjes tot wekelijkse huisbezoeken, van overleg met de GGZ-behandeling tot mailen met de leerling zelf. De samenwerking met ouders of verzorgers is van groot belang en in dit stadium vaak intensief. De leerling start met een of enkele dagdelen per week, dit wordt langzaam opgebouwd tot wat de leerling aankan.

We bieden in de klas een duidelijke, op de persoon gerichte structuur, waardoor de leerling zich veilig voelt. Iedere leerling kan de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde op eigen niveau volgen en dit kan uitgebreid worden met de vakken die hij interessant vindt of nodig heeft voor vervolg onderwijs.

We gaan op zoek naar de sterke kanten van de leerling en kijken hoe hij die optimaal kan benutten. Daarnaast zoeken we uit wat hem belemmert in een positieve (school)ontwikkeling. In overleg met alle betrokkenen stellen we een handelingsplan op om aan het werk te gaan.

Naast de schoolvakken besteden we aandacht aan alle aspecten die nodig zijn om optimaal te functioneren. We bieden bijvoorbeeld:

  • creatieve werkvormen, zoals tekenen en knutselen;
  • beweging, met inzet van LO vakleerkrachten;
  • sociale vaardigheidsoefeningen: individueel of in een groepje, in de vorm van een spel of een training;
  • psycho-educatie.

We onderhouden zeer regelmatig contact met het netwerk, zoals: ouders, familieleden en andere belangrijke personen. Dit doen we telefonisch, per e-mail of direct. We bieden op verzoek ouders ondersteuning thuis en kunnen de leerling helpen bij het invullen van de vrije tijd.

Na Beter pASSend

Wat zijn de mogelijkheden van de leerling na Beter pASSend? Kan de leerling naar een vervolgopleiding, is dagbesteding de beste optie of werkt hij toe naar werk (ervaring)? Wanneer hierover in overleg met alle betrokkenen een besluit is genomen, passen we het programma van de leerling daarop aan.

Om de motivatie en de interesses van een leerling in kaart te brengen, kunnen we diverse tests uitvoeren. De leerling kan op snuffelstage gaan of langere tijd stagelopen. De leerling krijgt ruimschoots de tijd om te wennen op de nieuwe plek, voor hij Beter pASSend verlaat. De begeleiders hebben en houden regelmatig contact met de vervolgplek, ook na het afscheid van de leerling.

Het team

Het vaste team van Beter pASSend bestaat uit:

  • een leerkracht, gespecialiseerd in speciaal onderwijs aan leerlingen met ASS;
  • een jeugdzorg medewerker gespecialiseerd in deze doelgroep.

Zij worden ondersteund door vakleerkrachten, ambulant hulpverleners van Altra jeugd & opvoedhulp en door de GGZ.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Beter pASSend klas van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam of mail Emilie de Graaff.